Hoppa till sidans innehåll

Föreningsstadgar


STADGAR

 

För Vimmerby Pistolskytteklubb med säte i Vimmerby kommun. Föreningen bildades 1934. Stadgarna har senast ändrats av årsmötet den 30 Februari 2002 och  har godkänts av Svenska Pistolskytteförbundet den 31 Mars 2002.

Uppgift m. m.

 

§ 1

Vimmerby Pistolskytteklubb, nedan kallad föreningen, har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av dessa vapen enligt Svenska Pistolskytte Förbundets stadgar, samt enligt beslut och anvisningar som meddelas med stöd därav.

 

 

Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och till Kalmar läns norra pistolskyttekrets, samt till Svenska Sportskytteförbundet (för dubbelansluten förening).

 

Föreningen och dess medlemmar är skyldiga att följa de författningar som gäller för pistolskytte, av myndighet utfärdade föreskrifter samt Svenska Pistolskytte Förbundets stadgar och med stöd därav meddelade beslut och anvisningar.

 

Medlemskap

 

§ 2

Medlemskap kan vinnas av svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt land, som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem.

 

Ansökan om inträde i föreningen skall vara skriftlig och innehålla en förbindelse om att medlemmen skall följa dessa stadgar. Ansökan skall vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller  av två föreningsmedlemmar som styrelsen har förtroende för.

 

Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Om en ansökan avslås skall beslutet vara skriftligt och skälen redovisas, liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet.

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Styrelsens beslut om uteslutning får begränsas till viss tid (diskvalifikation). Sådan uteslutning får som längst gälla under tolv månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns får styrelsen i stället meddela medlemmen en varning.

 

Styrelsens beslut om uteslutning av medlem av annan anledning än bristande betalning samt beslut om diskvalifikation eller varning skall vara skriftligt och skälen redovisas, liksom vad den sökande skall iaktta för att överklaga beslutet.

 

Förbundsstyrelsen har meddelat föreskrifter angående uteslutning, diskvalifikation och varning av medlem.

 

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall den dag då avgiften för det andra verksamhetsåret förfaller.

 

§ 3

Avgifter fastställs vid årsmöte.

 

Medlem skall betala årsavgift senast den 31 mars samt de övriga allmänna avgifter som beslutas av föreningen. Vid inträde i föreningen skall avgiften betalas innan  medlemskapet blir gällande.

 

§ 4

Till hedersledamot i föreningen får årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften. Hedersledamot betalar ej årsavgift.

 

Överklagande av beslut

 

§ 5

Beslut som fattats av styrelsen eller av årsmöte får överklagas till kretsstyrelsen av medlem som berörs av beslutet. Överklagandet skall innehålla uppgift om det beslut som överklagas, motivering för överklagandet och vilket beslut som medlemmen önskar skall fattas i stället.

 

Kretsstyrelsens beslut i den överklagade frågan får överklagas till förbundsstyrelsen av medlem som berörs av beslutet. Överklagandet skall innehålla motsvarande uppgifter som sagts i föregående stycke.

 

Årsmöte

 

§ 6

Årsmötet skall hållas före Mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före mötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna, t ex genom att anslås i klubblokal, senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

Motion från medlem till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över motion.

 

 

§ 7

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 

1)      Fastställande av röstlängd för mötet

2)      Val av ordförande och sekreterare för mötet

3)      Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare

4)      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5)      Fastställande av föredragningslista

6)      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7)      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

8)      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

9)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10)  Fastställande av medlemsavgifter

11)  Fastställande av budget

12)  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

13)  Val av föreningens ordförande

14)  Val av styrelseledamöter och suppleanter

15)  Val av revisor(er) jämte suppleant(er)

16)  Val av ledamöter i valberedningen, varav en ordförande

17)  Övriga frågor

 

§ 8

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med på föredragningslistan i kallelsen till mötet.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, dvs mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.

 

Val avgörs genom relativ majoritet, dvs den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda). I händelse av lika röstetal skall lotten avgöra.

 

Omröstning är öppen. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske med sluten omröstning.

 

Extra årsmöte

 

§ 9

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Styrelsen kan även i annat fall kalla till extra årsmöte då styrelsen finner det motiverat.

 

När styrelsen tagit emot en begäran enligt föregående stycke skall den inom 14 dagar kalla till extra årsmöte inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och samtidigt anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen – trots att den har sådan skyldighet som sägs i föregående stycke – att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen i stället utföra kallelsen.

 

Vid extra årsmöte får endast behandlas den eller de frågor som motiverar mötet.

 

Styrelsen

 

§ 10

Styrelsen består av ordförande och 4 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter även de övriga befattningar som styrelsen anser behövs.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant i styrelsen enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma turordning och fram till nästa årsmöte.

 

Styrelsen får adjungera person(er) till styrelsen. Adjungerad har inte rösträtt men kan ges yttrande- och förslagsrätt.

 

§ 11

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter har kallats och då det finns ett antal röstberättigade närvarande som är minst halva antalet av styrelsens ledamöter. För alla beslut krävs att minst hälften av de röstberättigade är ense om beslutet - dock minst tre. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid skriftlig omröstning eller per telefon. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid nästa styrelsemöte.

 

Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden och justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

§  12

Styrelsen åligger särskilt

 

att leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och enligt Svenska Pistolskytteförbundets stadgar och med stöd av dessa meddelade beslut och anvisningar

att bereda de ärenden som skall behandlas på årsmötet samt verkställa årsmötets beslut

att pröva och avgöra frågor om medlemskap i föreningen och om disciplinära åtgärder

att pröva och avgöra ärenden om intyg om behov av vapen

att förvalta föreningens egendom

att ordna skjutövningar

att ordna tävlingar och i övrigt främja intresset för pistolskytte bland föreningens medlemmar

att före utgången av januari månad lämna berättelse över föregående års verksamhet

att före januari månads utgång överlämna styrelseprotokoll  och räkenskaperna för föregående verksamhetsår till revisorerna

att senast den 15 januari sända in uppgifter om medlemmar som kvalificerat sig för riksmästarklassen och under föregående verksamhetsår avlagdt prov för skytteutmärkelser till förbundskansliet. 

att före januari månads utgång sända in årsrapport till pistolskyttekretsen

 

Revisorer

 

§ 13

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga föreningens handlingar. Föreningens räkenskaper och styrelsens protokoll skall vara revisor tillhanda senast den 1 februari. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

Stadgeändring

 

§ 14

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För giltighet krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster och att ändringen har godkänts av kretsstyrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får avges skriftligen av medlem eller av styrelsen.

 

Föreningens upplösning

 

§ 15

Förslag om föreningens upplösning får endast väckas till ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning av föreningen är giltigt endast om det har fattats vid två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, och vid båda dessa möten har biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 

Beslutas om upplösning skall beslut också fattas om användningen av föreningens tillgångar för ändamål som främjar skytte med pistol och revolver.

 

Beslutet samt avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse och avslutande balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas kretsstyrelsen.

Uppdaterad: 21 FEB 2016 15:14 Skribent: Niclas Nilsson

SPONSORER

Albins

Ica Kvantum i Vimmerby

Maskintjänst Kyl

Granngården

  

Byggklason

 

Rudis´s Måleri och Husservice

 STÖD VÅR FÖRENING

Postadress:
Vimmerby PS - Skyttesport
John-Åke Andersson, Sevedstorp 633
59897 Mariannelund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info